Bu çalışma, Türk Musikisi Vakfı’nın önderliğinde, Haziran-Aralık 2002 tarihleri arasında muhtelif kesimlerden yaklaşık 50 katılımcının “grup dinamiği” ve “sistem düşüncesi” çerçevesinde birlikte çalışmalarıyla hazırlanmıştır.

MURADIMIZ(Vizyon);

Müzik eğitiminde, yeniden yapılanma suretiyle; varisi olduğumuz kültür mirasının değerini fark ve idrak etmek, ettirmek, kültürel yozlaşmaya meydan vermeden, toplumdaki kimlik bunalımını aşıcı bir ufuk çizmek, Türk müziğinin tüm değerleri ile, dünyada itibar görmesini sağlamaktır.

AMACIMIZ(Misyon);

Geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan gelenek zincirinin kopmasına meydan vermeden, kültür değerlerimizi koruyarak geliştirecek nesiller yetiştirmek; kültürümüzü insanlık ailesince paylaşılan değerler bütünü içine katmaktır.

DIŞ ÇEVRENİN FIRSATLARI:

F1. Sponsorluk ve devlet desteği
F2. Festivaller, yarışmalar, ödüller
F3. Küreselleşme
F4. Türk Musikisi Dernekleri
F5. Yurtiçi ve Yurtdışı Üniversiteleri
F6. İnternet, telekomünikasyon araçları
F7. Dökümantasyon, arşiv, canlı kayıt
F8. Telif hakları
F9. Tarih bilincinin geliştirilmesi, geçmiş ile gelecek arasında köprü oluşturulması
F10.Sivil toplum hareketlerinin geliştirilmesi, özelleştirme, fırsat eşitliği

DIŞ ÇEVRENİN TEHDİTLERİ:

T1. Türk Kültürü’nün gericilikle özdeşleştirilmesi
T2. Milli Eğitim’de çocuk müziğinin yetersizliği
T3. Eğitimin yetersizliği, kimlik sorunu ve ülkedeki genel yozlaşma (ahlaki, ekonomik, vs.)
T4. Küreselleşme
T5.Telif haklarının korunamaması
T6. Devletin gizli yasak politikası (çifte standart), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının tavırları
T 7. TRT dahil medyadaki yozlaşma
T 8. Genel duyarsızlık ve bunun politik çevreyi etkilemesi
T 9. Müzik kurumlarının birbirleri ile ve diğer kurumlar arasındaki iletişim eksikliği
T10. Sosyolog ve filozoflarla ilişkiler

İÇ ÇEVRENİN KUVVETLİ YÖNLERİ:

K1. Analitik düşünebilen, müziğe meraklı genç insan gücü
K2. Ses ve makam sistemi, usulleri, formları ve dili ile özgün olması
K3. Kültürel zenginlik
K4. Türk Müziği’nin olumsuz dış faktörlere rağmen, başlangıçtan bugüne kadar bütün bu etkileri aşarak süregelmesi ( iç dinamiğe sahip olması)
K5. Kişisel ve kamusal düzlemde zengin bir koleksiyona sahip olunması
K6. Müzikte hareket (halk dansları ve ayinler) unsurunun kullanılması
K7. Çalgıların zenginliği
K8. Dahi bestekarlar
K9.Sivil toplum kuruluşları
İÇ ÇEVRENİN ZAYIF YÖNLERİ;

Z1. Müzisyenlerin ve araştırmacıların kültür tabanının zayıflığı, kendi köklerini araştırması bakımından Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça ve diğer dilleri bilmemeleri
Z2. Konservatuarların ayrımcı bir yapıya sahip olması
Z3. İçe kapanıklık, korku kültürü ve iletişimsizlik
Z4. Mali kaynakların zayıflığı
Z5. Sanatçı ve müzikologların ekonomik araç, gereç ve çalışma ortamı açısından imkansızlıkları
Z6. Başvuru kaynaklarının güvenilir ve yaygın olmaması, az olması, süreli- süreksiz yayın eksikliği, bunun yol açtığı bilgi dağınıklığı ve bilgiye ulaşmada güçlük
Z7. Temel kaynak eserlerin bir çoğunun çevrilmemiş ve günümüz diline aktarılmamış olması, bundan hareketle yeni eserlerin yazılmaması
Z8. Türk Müziği’nin çocuk ve gençlik eğitiminde fiilen kullanılmaması
Z9. Donanımlı eğitimci ve eleştirmen eksikliği
Z10. Çalgıların teknik yapısı ile ilgili bilgi ve metod eksikliği
Z11. Dini musiki eğitiminin eksikliği, ayrıca diyanet mensuplarının icra kalitesinin zayıflığı
Z12. Nitelikli üretimin yetersizliği, tanıtım ve pazarlama eksikliği
Z13. Batı’ya karşı kompleks duyulmasından dolayı kimlik zedelenmesi
Z14. Ulusal ve uluslararası yaz okulları, kurslar ve atölye çalışmaları yapılmaması, nitelikli yaygın eğitimin olmaması
Z15. Sistem, yöntem, metodik çalışma ve etkili örgütlenmenin olmayışı, terminoloji eksikliği

STRATEJİLER VE PROJELER

Strateji Alanı I: TÜRK MÜZİĞİ BİRİKİMİ (TMB)

TMB; STR 1. Türk müziği (görsel /işitsel) kaynaklarının ve ‘TM Külliyat’ının belirlenmesi, toplanması ve değerlendirilmesi (arşiv/kütüphane/diskotek/sonotek/neşriyat)

TMB; STR 2. Türk Müziği bilimsel altyapı çalışmalarının başlatılması /geliştirilmesi / sürdürülmesi.

Projeler:

TMB P1. Türk Sanatları Arşivi’nin kurulması
TMB P2. Türk Sanatları Külliyesi’nin kurulması
TMB P3. TM Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi kurulması
TMB P4. Türk Müziği Müzesi’nin kurulması
TMB P5. TM tarihi
TMB P6. TM teorisi
TMB P7.TM terminolojisi
TMB P8.TM Araştırma Merkezi’nin kurulması
TMB P9. Ansiklopedi (ulusal / uluslararası)
TMB P 10. TM çalgı metodları
TMB P 11. TM solfeji kitabı
TMB P 12. TM icra prensiplerinin tespiti
TMB P 13. Proje bazlı düzenli ulusal-uluslararası bilimsel toplantılar
TMB P14. Temel kaynak eserlerin transkripsiyonu için Türkoloji bölümleriyle ilişki kurmak
TMB P15. Arşiv taraması ile bütün belgelere ulaşılması, tercümelerinin yapılması, bir veritabanı oluşturulması, dokümantasyon merkezi ve arşivler kurulması,
terminolojinin hazırlanması
TMB P16. Müzik bibliyografyasının oluşturulması
Strateji Alanı II: EĞİTİM GELİŞTİRME (EĞGE)

EĞGE; STR 1
Türk Müziği ile ilgili iç ve dış çevrenin eğitilmesi/bilgilendirilmesi ve fikri yeniden yapılanmanın sağlanması
EĞGE; STR 2

Türk Müziği’nin gericilikle özdeşleştirilmesinin ve bu konudaki algılama yanlışlığının değiştirilmesi
Projeler :

EĞGE P1. Batıdaki medyatik şahısların ilgisini çekmek
EĞGE P2. Üst düzey politikacıların ilgisini çekmek
EĞGE P3. Dışişleri Bakanlığı misafirlerine konserler vermek
EĞGE P4. Medya ile üst düzeyde bağlantı kurmak
EĞGE P5. İyi tanınan ve takdir edilen gençlerin ilgisini çekmek
EĞGE; STR 3: Okul öncesi Türk Müziği eğitimine gereken önemin verilmesi

Projeler

EĞGE P1. Türk ailelerinin müzik yapar özelliklerine yeniden kavuşturulmaları
EĞGE P2. Çocuklara servis araçlarında Türk Müziği kasetlerinin dinletilmesi
EĞGE P3. Diyanet camiasında çocuk ilâhî gruplarının oluşturulması
EĞGE P4. Çocuk oyuncaklarına Türk Müziği ezgilerinin yerleştirilmesi
EĞGE P5. Okul öncesi eğitimde, karşı kültürlerin etkisine mani olunması
EĞGE P6. Çizgi film, reklam cıngılı, bilgisayar oyunlarında TM kullanılması/özendirilmesi
EĞGE; STR 4: Okul çağında eğitim; MEB’in Türk Müziği eğitiminin düzenlenmesi.

EĞGE P1. Milli eğitim içinde müzik müfredat programının yeniden ele alınması. Konservatuar mezunlarına pedagojik formasyonu alma hakkı verilmesi. Yeterli bilgiye sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi.

EĞGE P2. Müzik kültürü dersi okutulması
EĞGE; STR 5 Okul çağında eğitim; MEB müzik meslek eğitiminin düzenlenmesi

PROJELER

EĞGE P1. Ayrımcı tavrı yok edici ve gerekli iyileştirici yasal
düzenlemelerin talep edilmesi; ‘Türk-Batı’ nitelemeli devlet konservatuarlarının ‘Türk Konservatuarı’ adıyla yeniden örgütlenmesinin sağlanması.
Projeler
EĞGE P2. Konservatuar öncesi (ilk-orta/ 8 yıl temel eğitim-tam ve yarım zamanlı) müzik okulu uygulamasını başlatma, harika çocukların özel eğitiminin sağlanması, yüksek (yaygın) öğretimde kurs / sertifika programı.
EĞGE P3. Müzik eğitimi müfredatının temel sanat ve bilim donanımını geliştirici ders ve konularla (doğu ve batı dilleri, tarih, sosyoloji vb) desteklenmesi.
EĞGE P4. Yurtdışı üniversite müzik ve müzikbilim öğrenci değişim programları, akademik ilişkilerin geliştirilmesi.
EĞGE P5. Ulusal ve Uluslararası eğitime yönelik internet alt yapısının düzenlenmesi.
EĞGE P6. TM camiasında kendi kültürünün ve dünya kültürlerinin derinliklerini kavrayacak, interdisipliner bir anlayışa sahip nesiller yetiştirilmesi
EĞGE P7. Kültürel değerleri araştırabilecek Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, Krill ve yabancı dil eğitiminin verilmesi
EĞGE P8. Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde TM kürsülerinin kurulması.
EĞGE P9. Yurtdışı üniversitelerin müzikoloji bölümlerinin lisansüstü eğitimlerinden yararlanmak. Dil bilen yetenekli gençlere imkan tanımak.
EĞGE; STR 6: Kitle eğitimine önem verilmesi

PROJELER

EĞGE P1. üniversiteler/ konservatuarlarca düzenlenecek sertifika, atölye, yaz okulu, iş başı mesleki eğitim programlarıyla nitelikli müzik dinleyicilerinin çoğaltılması.
EĞGE P2. Yazılı, görsel işitsel yayıncılık faaliyetleri yapılması. (dergi, radyo,TV, CD, VCD, DVD, kaset vb.)
EĞGE P3. Musiki dernekleri dahil sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinin desteklenmesi.
EĞGE P4. Toplumu besleyecek TM el kitapları (süreli- süresiz), görsel-işitsel yayınlar
EĞGE; STR 7: Diyanet camiasında eğitim faaliyetleri ile yozlaşmanın önlenmesi.

PROJELER

EĞGE P1. Müftülükler ve Haseki Eğitim Merkezi gibi meslek içi eğitim veren kurumlarda, müzik eğitiminin verilmesi.
EĞGE P2. Eğitim amaçlı Kur’an, ezan ve benzeri CD-kasetlerin diyanet camiasına dağıtılması
Strateji Alanı III: ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (ARGE)

TM’nin dayandığı bilimsel ve estetik kuralların ortaya konması, bunların eğitim, üretim ve uygulama yöntemleriyle gelişmesinin sağlanması

Projeler:

ARGE P1. Yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklerin takibi
ARGE P2. Kaynakların güncelleştirilmesi
ARGE P3. Müzik festivallerinin araştırılması ve ilişkiye geçilmesi
ARGE P4. TM eserlerinin arşivi ve seslendirilmesi için yazılım geliştirilmesi
ARGE P5. Kültür değerlerimizi oluşturan diğer disiplinlerle ortak projeler geliştirmek ve ortak bir düşünce platformu oluşturmak
ARGE P6. Kültür ürünlerinin topluca sergilenerek birbiriyle bağlarının gösterilmesi
ARGE P7. İnternet ortamında ürünlerin sergilenmesi
Strateji Alanı IV: ÜRÜN GELİŞTİRME (ÜRGE)

TM ürünlerinin üretim ve sunum aşamalarında nicelik (sayısal) ve nitelik (kalite) boyutlarının gözetilerek geliştirilmesinin sağlanması
Projeler:

ÜRGE P1. Medyaya yönelik film, müzik, dizi vb gibi çalışmalar sunulması.
ÜRGE P2. Çalgılarda ve aksesuarlarında standardizasyona gidilmesi.
ÜRGE P3. Türk müziği çalgı üreticilerinin desteklenmesi, çalgıların belli bir standartta uygun fiyatla satılabilir hale getirilmesi.
ÜRGE P4. Ulusal/uluslararası bestecilik, icra ve çalgı yapım yarışmaları; seviyeli şenlik ve festivaller düzenlenmesi.
ÜRGE P5. Yeni formlar, besteler, çalgı yapım tekniği vb. ile icranın geliştirilmesi, kaydedilmesi ve özendirilmesi.
ÜRGE P6. İcra topluluklarının rekabetçi bir ortama getirilmesi.
ÜRGE P7. Faaliyetlerin icra edileceği ve ürünlerin sergileneceği mekanların yapılması.
Strateji Alanı V: İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (IT)

IT P1. TM Web sayfalarının linklerle birleştirilmesi ve nitelikli hale getirilmesi
IT P2. Ulusal ve uluslararası haber grupları oluşturulması
IT P3. Eğitim amaçlı interaktif CD oluşturulması
IT P4. TM eserlerinin arşivi ve seslendirilmesi için yazılım geliştirilmesi
IT P5.Dünya çapında merkezi ve ücretli bir TM sitesine sahip olmak (Telif haklarını koruyarak)
Strateji Alanı VI, TEMSİL, TANITIM, TEŞVİK VE PAZARLAMA (TTTP)

Türk Müziği imajının geliştirilmesi, yanlış kanaatlerin düzeltilmesi bakımından temsil, tanıtım, teşvik ve pazarlama faaliyetlerinin organize edilmesi.

Projeler:

TTTP P1. Türk Müziği ‘sanatçı duruşu’nun iyileştirilmesi. İyileştirme için (gereğinde) profesyonel kişi ve kuruluşlardan (image makers) destek alınması.
TTTP P2. Ulusal ve uluslararası medya ve temsil platformlarında nitelikli tanıtım ve temsil faaliyetleri.
TTTP P3. Müziğimizin kendi dönemine ait mekanlarda, dar, entelektüel çevrelere konserler verilmesi.
TTTP P4. Hazreti Mevlana’nın eserlerinin başta Amerika’da en çok okunan kitaplar arasında yer alması nedeni ile, bu kültürel değerimize sahip olmak, ve bu düşüncenin müzik boyutunun da dünyada yaygınlaşmasını sağlamak.
TTTP P5. Musiki dernekleri arasında diyalog kurulması, işbirliğine gidilmesi
TTTP P6. Eleştirmenler yetiştirilmesi, teşvik edilmesi
TTTP P7. Gazetelerde sanat sayfalarını oluşturacak lobiler kurulması
TTP P8. TV’lerde yayın kalitesinin yükseltilmesi
TTTP P9. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılması; müzik ajanları ile ilişki kurulması, Türk müziğine de yönelmelerinin sağlanması
TTTP P10. Açıkoturumlar düzenlenmesi.
TTTP P11. TRT ile diyalog kurulması.
TTTP P12. TM Radyosu kurulması, olanlarla sıcak temas sağlanması, gerektiğinde danışmanlık hizmeti sunulması.
TTTP P13. Periyodik olarak beste icra yarışmaları düzenlenmesi.
TTTP P14. TM konservatuarları mezunları arasından nitelikli gönüllülerin (moderator) tespit edilmesi
TTTP P15. Medyada özendirici programların desteklenmesi
TTTP P16. Güçlü bir sonuç bildirgesi hazırlanması. Bildiride devlet baskısı, gericilik, ilgi ve bilgi noksanlıkları, halk böyle istiyor baskısının Türk müziği
üzerindeki hırpalayıcı, küçültücü etkilerinin irdelenmesi. Diğer kültür dallarının sorunlarının da aynı bildiriye dahil edilmesi
TTTP Paydın çevrelerin, iş dünyasının aydınlatılması
TTTP P18. Medyada özendirici programların desteklenmesi
TTTP P19. Türk müziği ve Türk sanatları yıllarının düzenlenmesi
TTTP P20. Pazarlama için müşteri profilinin çıkartılması ve farklılaşmaya uygun ürünler geliştirilmesi, sergilenmesi
17. Lobi kurulmasının sağlanması ve basın, devlet,
TTTP P21. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlama firmaları kanalıyla, ürünlerin dünyaya dağıtımı.
TTTP P22. Müzik ürünlerinin, hizmet ödülleri, yarışma, ısmarlama ve diğer yöntemlerle teşvik edilmesi
Strateji Alanı VII; TM İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ (İNKA)

İNKA STR 1: Genel örgütlenme; TM’nin toplumda gönüllü ve yaygın sivil toplum hareketi haline getirilmesi
PROJELER
INKA P1. Nitelikli müzik/müzisyen ilişkileri ve politikaları üretecek, denetleyecek, yön verecek İstanbul merkezli lider kuruluşun belirlenmesi. Müzik derneklerinin de bu çatı altında temsil edilmesi.
INKA P2. Projelerin hayata geçirilmesi amacıyla TM insan kaynağı envanterinin oluşturulması ve bu kaynakların hedefe yönelik olarak organize edilmesi ve örgütlenmesi.
INKA P3. Gönüllü ve devamlı çalışma gruplarının oluşturulması
INKA P4. Düşünce üretimi ve eylem gruplarının oluşturulması
Strateji 2: Mesleki Örgütlenme; Müzik meslek örgütlenmelerinin yaygınlaştırılması
PROJELER

INKA P1. Besteciler icracılar birliği
INKA P2. Telif hakları örgütlenmesi
INKA P3. Luthier birliği
INKA P4. Müzikoloji meslek birliği (vb)
Strateji Alanı VIII: GELİR KAYNAKLARI (GEKA)

Türk müziğinin dünyaya tanıtılması, hak ettiği yaygınlığa, nitelik ve niceliğe kavuşabilmesi için, geliştirilen stratejilerin ve projelerin uygulanmasını sağlayacak mali kaynakların oluşturulması hedeflenmelidir.

GEKA Projeleri:

GEKA P1. Yurtdışı sponsorluklarının temini (yurtdışı vakıflar, B.M. fonları, A.B. fonları vb.)
GEKA P2. Yurtiçi sponsorluklarının temini
P2.1. Devlet sponsorlukları
P2.2. Özel sponsorluklar
GEKA P3. Özkaynak geliştirici etkinlikler, fonlama
GEKA P4. İnternet ortamında gelir getirecek düzenlemeler


Türk Musikisi Ortak Yön Arama Konferansı’na Katılanlar
Adı Soyadı

Ahmed Şahin
Ahmet Emre Çelik
Ahmet Tohumcu
Ahmet Yörük (Prof.Dr.)
Alev Alatlı
Ali Ottoman
Alpaslan Babaoğlu
Aydan Bakan
Beşir Ayvazoğlu
Cihangir Terzi (Doç.Dr.)
Cihat Aşkın (Doç.Dr.)
Ekmeleddin İhsanoğlu (Prof.Dr.)
Elif Damla Yavuz
Erol Ünal
Faruk Berksan
Gonca Girgin
Güner Aygün
Hilmi Şenalp (Y.Mimar)
İhsan Özer
İhsan Özgen
İncila Bertuğ
Kamil Bilgin (Elk.Müh.)
Kemal Karaosmanoğlu
Mehmet Dülger (Dr.)
Mehmet Güntekin
Mustafa Birim (Y.Mimar)
Mustafa Uysal
Mutlu Torun (Prof.)
Nermin Kaygusuz
Nevzat Sümer
Orhan Gencebay
Osman Özsoy
Osman Simav (Dr.Müh.)
Osman Tüzün
Özata Ayan
Özgen Bilgisel
Recep Uslu (Y.Doç.Dr.)
Ruhi Ayangil (Doç.Dr.)
Sadrettin Özçimi
Sadri Sayıoğulları
Salih Balakbabalar
Server Acim (Yard.Doç.)
Sinan Yastıman
Süleyman Erguner (Doç.)
Süleyman Şenel (Doç.)
Şehvar Beşiroğlu(Doç.Dr.)
Şeref Oğuz
Ümit Bolu
Yavuz Yekta
Yeşim Altınay
Zeynep Bolu
Görevi

Sanatçı
Musikionline sitesi yöneticisi
İTÜ TMDK öğrencisi
Kadir Has Üni.İkt.Böl.Öğr.Üyesi
Yazar, Düşünür
Araştırmacı
Ebru Sanatçısı
Çırağan Musiki Derneği
Yazar, RTÜK Üyesi
Sanatçı,İTÜ TMDK Müdür Yard.
Sanatçı,İTÜ İleri Müzik Araşt. Merkezi Öğretim Üyesi
IRCICA Genel Direktörü
MSÜ Devlet Konserv. Öğrencisi
İst.Kl.Türk Müziği Korosu Sanatçısı, Küçükçekmece Musiki Derneği Şefi
Kar Grubu Başkanı, TMV YK Üyesi ve Genel Sekreter
İTÜ TMDK öğrencisi
Yönetici
Hassa Mimarlık,TMV YK Üyesi
Sanatçı,Tarihi Türk Musikisi Topl. Şefi
TMV Mütevelli Kurul Üyesi, Sanatçı
Sanatçı, Tarih Vakfı
Eka Ltd. Şti.
Bilg. Uzmanı, Çırağan Musiki Der. Başk.
TMV Mütevelli Kurul Üyesi, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı
TMV Mütevelli Kurul Üyesi, Sanatçı
Plaş Plastik, TMV YK Üyesi
Anadolu Endüstri Hold. Mali Grup Başk.
Sanatçı, İTÜ TMDK Öğretim Üyesi
İTÜ TMDK Öğretim Üyesi
TMV Mütevelli Kurul Üyesi, Sanatçı, Mesam Kurucu Gn. Sekreteri
Sanatçı
İBB Kültür A.Ş.
Gönka Klima, TMV YK Başkan Vekili
İşletmeci
Sanatçı
Edebiyatçı, Şair
İTÜ TMDK Öğretim Üyesi
Sanatçı, YTÜ Öğretim Üyesi
Sanatçı
Ebru Sanatçısı
Ebru Sanatçısı
YTÜ Sahne Sanatları Fak. Öğr. Üyesi
Sanatçı
Sanatçı,İTÜ TMDK Halk Müz.Böl.Başk.
İTÜ TMDK Müzikoloji Böl.Başk.
Sanatçı, İTÜ İleri Müzik Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi
Koç Holding, Yazar
Enstrüman (Kanun) Yapımcısı
Müzikolog (Rauf Yekta’nın torunu)
Koç Lisesi Müzik Öğretmeni
Enstrüman (Kanun) Yapımcısı

Teknik Destek Ekibi

Ebru Erem
Dinçer Taşçıkar
Timuçin Yurdanur

Anadolu Grubu Uzman
Anadolu Grubu Uzman
Anadolu Grubu Uzman